BBS

Zásady ochrany osobních údajů

Zájemce o zaměstnání

Společnost BBS OCHRANA MAJETKU s.r.o. se sídlem Edvarda Beneše 70, 301 00 Plzeň, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 6899 (dále jen „Společnost“), nebere ochranu soukromí na lehkou váhu. 

Ceníme si důvěry, kterou v nás vkládáte tím, že nám svěřujete své osobní údaje. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro Společnost velmi důležité. Proto Vás na této stránce budeme informovat o tom, jakým způsobem nakládáme s Vašimi osobními údaji. Vždy budete jasně vědět, které údaje shromažďujeme, co s nimi děláme, s kým je sdílíme a jak dlouho Vaše údaje uchováváme.

Účely zpracování osobních údajů

Pokud máte zájem o práci u naší Společnosti, mohou být Společností zpracovávány Vaše osobní údaje zejména pro tyto účely:

• Náborový proces
• Uzavření pracovní smlouvy

Zpracovávané osobní údaje

Společnost zpracovává následující osobní údaje:
• Jméno
• Příjmení
• Kontakt
• 
E-mail
• 
Místo pracovního výkonu

a to dle účelu, pro který osobní údaje od subjektu osobních údajů získala.
Osobní údaje jsou ve Společnosti zpracovávány jak manuálně, tak také automatizovaně.

Příjemci osobních údajů

Ve Společnosti jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům, a to pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů
zpracování. Společnost nepředává osobní údaje uchazečů o zaměstnání žádným dalším zpracovatelům osobních údajů.

Za určitých podmínek je Společnost oprávněna některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů orgánům veřejné moci.

Doba uchování

Vaše osobní údaje Společnost zpracovává a uchovává po dobu nezbytně nutnou k zajištění účelu zpracování a dále po dobu, na kterou dal uchazeč o zaměstnání souhlas se zpracováním osobních údajů.